Đăng ký

Giải bài 27 trang 58 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3

   a) Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 6). 

   b) Vẽ đồ thị của hàm số.

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn: 

Điểm \(M(x_0;y_0)\) thuộc đồ thị hàm số y=ax+b khi \(y_0=ax_0+b\)

  Giải: 

   a) Thay x=2, y=6 vào y=ax+3 được: 6=2a+3 \(\Leftrightarrow\) \(a= \frac{3}{2}\)

Ta có hàm số \(y =\frac{3}{2}x+3\)

   b) Đồ thị của hàm số \(y =\frac{3}{2}x+3\) là một đường thẳng đi qua hai điểm (0;3) và (-2;0)

shoppe