Đăng ký

Giải bài 20 trang 61 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Đố vui. Trong một cuộc thi chạy tiếp sức 4.100m đội thi gồm voi, sư tử, chó săn và ngựa chạy với vận tốc theo thứ tự tỉ lệ với 1 : 1,5 : 1,6 : 2. Hỏi đội đó có phá được "kỉ lục thế giới" là 30 giây không biết rằng voi chạy hết 12 giây?

Hướng dẫn giải

  Vận tốc của voi, sư tử, chó săn và ngựa tie lệ thuận với 1; 1,5; 1,6; 2 nghĩa là nếu quy ước vận tốc của voi là 1 thì vận tốc của sư tử là 1,5 của chó săn là 1,6 và của ngựa là 2.

  Trên cùng một quãng đường 100m, vận tốc v, thời gian t của chuyển động là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có thể lập bảng sau :

  Voi Sư tử Chó săn Ngựa

v (đơn vị quy ước)

1 1,5 1,6 2
t (tính bằng giây) 12 8 7,5 6

Tổng thời gian chạy của đội là :

 12 + 8 + 7,5 + 6 = 33,5 (giây)

Vậy : đội có phá được kỉ lục thế giới.