Đăng ký

Giải bài 19 trang 61 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1 mét vải loại II chỉ bằng 85% giá tiền vải loại I ?

Hướng dẫn giải

Gọi x là giá tiền 1 mét vải loại II

Với cùng một số tiền thì giá 1 mét vải và số mét vải mua được tỉ lệ nghịch với nhau. Ta có :

 \(\dfrac{100}{85}=\dfrac{x}{51} \Rightarrow x= \dfrac{100.51}{85} = 60\)

Vậy có thể mua được 60m vải loại II

shoppe