Đăng ký

Giải bài 18 trang 61 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 12 người (có cùng năng suất) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn giải

  Trên cùng một cánh đồng , với cùng một năng suất thì số người làm cỏ và thời gian làm xong công việc tỉ lệ nghịch với nhau.

  Gọi x là thời gian 12 người làm hết cỏ cánh đồng.

  Ta có : \(\dfrac{3}{12} = \dfrac{x}{6} \Rightarrow x = \dfrac{3.6}{12} = 1,5\) (giờ)

  Vậy 12 người làm cỏ cánh đồng hết 1,5 giờ.

shoppe