Đăng ký

Giải bài 19 trang 114 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho hình 72, chứng minh rằng

a) ΔADE = ΔBDE

b) góc DAE = góc DBE

Giải bài 19 trang 114 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) \(\triangle\)ADE và \(\triangle\)BDE có :

DE : cạnh chung

AD = BD (giả thiết)

EA = EB (giả thiết)

Do đó \(\triangle\)ADE = \(\triangle\)BDE (c.c.c)

b) Ta có \(\triangle\)ADE = \(\triangle\)BDE (câu a)

Suy ra : 

\(\widehat{DAE}=\widehat{DBE}\) (hai góc tương ứng)