Đăng ký

Giải bài 17 trang 114 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Trên mỗi hình 68, 69, 70 có các tam giác nào bằng nhau ? Vì sao

Giải bài 17 trang 114 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Xét \(\triangle\)ABC và \(\triangle\)ABD có : 

AB là cạnh chung

AC = AD

BC = BD

Do đó \(\triangle\)ABC = \(\triangle\)ABD (c.c.c)

Tương tự như trên ta có :

\(\triangle\)MPQ = \(\triangle\)QNM (c.c.c)

\(\triangle\)HEI = \(\triangle\)KIE (c.c.c)

\(\triangle\)HEK = \(\triangle\)KIH (c.c.c)