Đăng ký

Giải bài 18 trang 114 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Xét bài toán: tam giác AMB và tam giác ANB có MA = MB, NA = NB (hình 71). Chứng minh rằng

Giải bài 18 trang 114 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

1) Hãy ghi giả thiết và kết luận của bài toán

2) Hãy sắp xếp bốn câu sau đây một cách hợp lí để giải bài toán

a) Do đó Δ MNA = ΔBMN (c.c.c)

b) MN: cạnh chung

    MA = MB (gt)

    NA = NB (gt)

Giải bài 18 trang 114 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

d) ΔAMN và Δ BMN có:

Giải bài 18 trang 114 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

1)

 GT

 \(\triangle\)AMB và \(\triangle\)ANB

 MA = MB

 NA = NB

KL  \(\widehat{AMN} = \widehat{BMN}\)

2) Sắp xếp các câu hợp lí trong bài toán:

\(\triangle\)AMN và \(\triangle\)BMN có :

MN : cạnh chung

MA = MB (giả thiết)

NA = NB (giả thiết)

Do đó \(\triangle\)AMN = \(\triangle\)BMN (c.c.c)

Suy ra \(\widehat{AMN} = \widehat{BMN}\) (hai góc tương ứng)