Đăng ký

Giải bài 14 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Hãy viết các đơn thức với biến x, y và có giá trị bằng 9 tại x = -1 và y = 1.

Hướng dẫn giải

Có rất nhiều đơn thức như vậy, chẳng hạn : 

\(-9xy \,\,;\,\, 9x^2y\,\, ; \,\,9x^4y^3\,\, ;\,\, 9x^2y^5 \,\,;\,\, v.v…\)