Đăng ký

Giải bài 10 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau:

\((5 - x)x^2;\,\,\,\,\, \dfrac{5}{9}x^2y;\,\,\,\,\, -5\)

Em hãy kiểm tra xem bạn viết đã đúng chưa.

Hướng dẫn giải

\((5 - x)x^2 \) không phải là đơn thức vì trong biểu thức có chứa phép trừ.