Đăng ký

Giải bài 13 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

\(a) -\dfrac{1}{3}x^2y\)  \(và \,\, 2xy^3\)

\(b)\,\, \dfrac{1}{4}x^3y\,\,\, và \,\, -2x^3y^5\)

Hướng dẫn giải

\(a) \,\,\,\left ( -\dfrac{1}{3}x^2y \right ) (2xy^3) = -\dfrac{1}{3}. 2 .x^2 . x.y . y^3= \dfrac{-2}{3} x^3 y^4.\)

Đơn thức \(\dfrac{-2}{3} x^3 y^4 \) có bậc 7 .

\(b) \,\,\, \left ( \dfrac{1}{4}x^3y \right ) (-2x^3y^5) = \dfrac{1}{4}.(-2).x^3.y.x^3.y^5=\dfrac{-1}{2}x^6 y^6\).

Đơn thức \(\dfrac{-1}{2}x^6 y^6 \) có bậc 12

shoppe