Đăng ký

Giải bài 11 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức ?

\(a) \dfrac{2}{5} + x^2y\)

\(b) 9x^2yz\)

\(c) 15,5\)

\(d) 1 - \dfrac{5}{9}x^3\)

Hướng dẫn giải

Các biểu thức \(b) 9x^2yz\) và \(c) 15,5\) là đơn thức.