Đăng ký

Giải bài 12 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

a) Cho biết phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức sau:

\(2,5x^2y\)             

\(0,25x^2y^2\)

b) Tính giá trị của mỗi đơn thức trên tại x = 1 và y = -1

Hướng dẫn giải

a) Đơn thức \(2,5x^2y\) có hệ số là \( 2,5;\) phần biến là \(x^2y\)

    Đơn thức \(0,25x^2y^2\) có hệ số là \(0, 25;\) phần biến là \(x^2y^2\) .

b) Giá trị của các đơn thức tại  x = 1và y = -1 là :

\(2,5x^2y = 2,5.1^2.(-1) = -2,5\).

\(0,25x^2y^2=0,25.1^2.(-1)^2=0,25\).