Đăng ký

Giải bài 1 trang 7 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

Trong các cặp số (-2; 1), (0; 2), (-1; 0), (1, 5; 3) và (4; -3) cặp số nào là nghiệm của phương trình:

a) 5x + 4y = 8? ;    

b) 3x + 5y = -3?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Nếu cặp số (\(x_0;y_0\)) thỏa mãn phương trình ax+ by = c (\(a \neq 0\ hoặc \ b \neq 0\)) tức là \(ax_0+by_0=c\) thì cặp số \((x_0;y_0)\) được gọi là một nghiệm của phương trình ấy.

Giải:

a) Ta có cặp số (0; 2) là nghiệm của phương trình:

5x + 4y = 8  vì 5.0 + 4.2 = 8.

Tương tự cặp số (4; -3) là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.

b) Các cặp số (-1; 0) và (4; -3) là nghiệm của phương trình:

3x + 5y = -3.