Đăng ký

Khối lượng PROTON

Khối lượng PROTON:

        \(m_p=1.67262171*10^{-27}kg\)