Đăng ký

Câu hỏi 4 trang 77 SGK Giải tích 12

Đề bài

Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa đồ thị của các hàm số trên Hình 35 và Hình 36.

Hướng dẫn giải

Đồ thị của các hàm số trên Hình 35 và Hình 36 đối xứng nhau qua đường thẳng y = x.

 

shoppe