Đăng ký

Câu hỏi 3 trang 166 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Tính đạo hàm của hàm số:

\(f(x) = {{\sin \,x} \over {\cos \,x}}\,(x \ne {\pi  \over 2} + k\pi ;\,k \in Z)\)

Hướng dẫn giải

\(\eqalign{
& f'(x) = ({{\sin \,x} \over {\cos \,x}}) = {{(\sin \,x)'\cos \,x + \sin \,x.(\cos \,x)'} \over {\cos {\,^2}x}} \cr
& = {{\cos {\,^2}x + {{\sin }^2}x} \over {\cos {\,^2}x}} = {1 \over {\cos {\,^2}x}} \cr} \)