Đăng ký

Câu hỏi 2 trang 138 SGK Giải tích 12

Đề bài

Thực hiện các phép chia sau:

\({{1 + i} \over {2 - 3i}};\,\,\,{{6 + 3i} \over {5i}}\)

Hướng dẫn giải

\(\eqalign{
& {{1 + i} \over {2 - 3i}} = {{(1 + i)(2 + 3i)} \over {(2 - 3i)(2 + 3i)}} = {{2 + 5i - 3} \over {13}} = {{ - 1} \over {13}} + {{5i} \over {13}} \cr
& {{6 + 3i} \over {5i}} = {{(6 + 3i)( - 5i)} \over {5i( - 5i)}} = {{6i - 3} \over 5} \cr} \)