Đăng ký

Câu hỏi 1 trang 49 SGK Giải tích 12

Đề bài

Tính:

\(\eqalign{
& {(1,5)^4} \cr
& {({{ - 2} \over 3})^3} \cr
& {(\sqrt 3 )^5} \cr} \)

Hướng dẫn giải

\(\eqalign{
& {(1,5)^4} = 5.0625 \cr
& {({{ - 2} \over 3})^3} = {{ - 8} \over {27}} \cr
& {(\sqrt 3 )^5} = 9\sqrt 3 \cr} \)

shoppe