Đăng ký

Câu hỏi 1 trang 136 SGK Đại số 10

Đề bài

Sử dụng máy tính bỏ túi để đổi từ độ sang radian và ngược lại.

 

a) Đổi 35o47’25’’ sang radian

b) Đổi 3 rad ra độ

 

Hướng dẫn giải

a) Đổi 35o47’25’’ sang radian

 

b) Đổi 3 rad ra độ