Đăng ký

Bài 8 trang 129 - sách giáo khoa Hóa 12

Theo định luật Faraday:

\(m_{Al} = \dfrac{AIt}{Fn} = \dfrac {27 \times 9,65 \times 3000}{96500 \times 3} =2,7(g) ​​\Rightarrow \%H= \dfrac {2,16}{2,7} \times 100\%= 80\%\)

Vì vậy, chúng ta chọn C

shoppe