Đăng ký

Bài 3 trang 128 - sách giáo khoa Hóa 8

Phát biểu đúng là: \(Al(OH)_3\) là một hidroxit lưỡng tính.

Vì vậy, chúng ta chọn D.