Đăng ký

Bài 2 trang 128 - sách giáo khoa Hóa 12

Lấy lọ bất kì cho vào các lọ còn lại từ từ.

- Nếu xuất hiện kết tủa rồi kết tủa tan trở lại thì dung dịch đang cầm trên tay là NaOH, dung dịch kia là \(AlCl_3\), vì:

\(AlCl_3 + 3NaOH \rightarrow Al(OH)_3 + 2NaCl\)

\(Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow NaAlO_2 + 2H_2O\)

-  Nếu không xuất hiện kết tủa thì dung dịch đang cầm trên tay là \(AlCl_3\), dung dịch kia là NaOH vì NaOH dư nên dung dịch tan:

\(AlCl_3 + 4NaOH \rightarrow NaAlO_2 + 2H_2O + 3NaCl\)