Đăng ký

Bài 6 trang 129 - sách giáo khoa Hóa 12

\(n_{AlCl_3}=0,1 \times 1 = 0,1 (mol)\)

\(n_{Al_2O_3}= \dfrac {2,55}{102}=0,025(mol)\)

Có hai trường hợp:

a. NaOH thiếu 

\(AlCl_3 + 3NaOH \rightarrow Al(OH)_3\downarrow + 3NaCl\)               (1)

           3 x 0,05mol                       0,05mol

\(2Al(OH)_3 \xrightarrow[]{t^o} Al_2O_3 + 3H_2O\)                                (2)

0,05mol          0,025mol

Vậy, \(C_{M(NaOH)}= \dfrac {0,15}{0,2}=0,75(M)\)

b. NaOH dư một phần:

\(AlCl_3 + 3NaOH \rightarrow Al(OH)_3 +3NaCl\)                      (1)

o,1mol    0,3mol        0,1mol

\(Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow NaAlO_2 + 2H_2O\)                      (2)

0,05mol      0,05mol

\(2Al(OH)_3 \xrightarrow[]{t^o} Al_2O_3 + 3H_2O\)                                        (3)

0,05mol          0,025mol

\(\Rightarrow n_{NaOH}=0,3+0,05=0,35(mol)\)

\(C_{M(NaOH)} \dfrac {0,35}{0,2}=1,75(M)\)