Đăng ký

Bài 1 trang 128 - sách giáo khoa Hóa 12

\((1) Al + 3HCl \rightarrow AlCl_3 + \dfrac{3}{2}H_2\)

\((2) AlCl_3 + 3NaOH \rightarrow Al(OH)_3 + 3NaCl\)

\((3) Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow NaAlO_2 + 2H_2O\)

\((4) NaAlO_2 + 2H_2O + CO_2 \rightarrow Al(OH)_3 + NaHCO_3\)

\((5) 2Al(OH)_3 \xrightarrow[]{t^o} Al_2O_3 + 3H_2O\)

\((6) Al_2O_3 \xrightarrow[]{đpnc} 4Al + 3H_2O \)

 

shoppe