Đăng ký

Bài 7 trang 23 - Sách giáo khoa Hóa 11

a) Tạo thành kết tủa \(Cr(OH)_3\)

\(Cr_2(SO_4)_3 + 6KOH \rightarrow 2Cr(OH)_3 \downarrow + 3K_2SO_4\)

\(Cr^{3+} + 3OH^- \rightarrow Cr(OH)_3 \downarrow\)

b) Tạo kết tủa \(Al(OH)_3\)

\(AlCl_3 + 3NH_3 + 3H_2O \rightarrow Al(OH)_3 \downarrow + 3NH_4Cl\)

\(Al^{3+} + 3NH_3 + 3H_2O \rightarrow Al(OH)_3 \downarrow + 3NH_4^+\)

c) \(Ni(NO_3)_2 + 2KOH \rightarrow Ni(OH)_2 \downarrow + 2KNO_3\)

    \(Ni^{2+} + 2OH^- \rightarrow Ni(OH)_2 \downarrow\)

shoppe