Đăng ký

Bài 3 trang 22 - Sách giáo khoa Hóa 11

Dung dịch có pH = 9

Suy ra [\(H^+\)] = \(10^{-9}\)

[\(OH^-\)] = \(\dfrac{10^{-14}}{10^{-9}}\) = \(10^-5M\)

Dung dịch có tính kiềm vì pH < 7 và phenolphtatein không màu sẽ chuyển sang màu hồng ( pH \(\geq\) 8,3 )