Đăng ký

Bài 4 trang 22 - Sách giáo khoa Hóa 11

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn :

a) \(Na_2CO_3 + Ca(NO_3)_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + 2NaNO_3\)

    \(Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3 \downarrow\)

b) \(FeSO_4 + 2NaOH_{(loãng)} \rightarrow Fe(OH)_2 \downarrow + Na_2SO_4\)

    \(Fe^{2+} + 2OH^- \rightarrow Fe(OH)_2 \downarrow\)

c) \(NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + CO_2 \uparrow + H_2O\)

    \(HCO_3^- + H^+ \rightarrow CO_2 \uparrow + H_2O\)

d) \(NaHCO_3 + NaOH \rightarrow Na_2CO_3 \uparrow + H_2O\)

    \(HCO_3^- + OH^- \rightarrow H_2O + CO_3^{2-}\)

e) Không xảy ra phản ứng.

g) \(Pb(OH)_2 (r) + 2HNO_3 \rightarrow Pb(NO_3)_2 + 2H_2O\)

    \(Pb(OH)_2 (r) + 2H^+ \rightarrow Pb^{2+} + 2H_2O\)

h) \(Pb(OH)_2 (r) + 2NaOH \rightarrow Na_2PbO_2 + 2H_2O\)

    \(H_2PbO_2 (r) + 2OH^- \rightarrow PbO_2^{2-} + 2H_2O\)

i) \(CuSO_4 + Na_2S \rightarrow CuS \downarrow + Na_2SO_4\)

   \(Cu^{2+} + S^{2-} \rightarrow CuS \downarrow\)