Đăng ký

Bài 2 trang 22 - Sách giáo khoa Hóa 11

Có [\(H^+\)] = 0,010M = \(1,00.10^{-2}M\)

Do tích số ion của nước là \(25^0C\)

[\(OH^-\)] = \(\dfrac{10^{-14}}{10^{-2}}\) = \(10^{-12}M\)

Và pH = 2 

Môi trường của dung dịch có tính axit vì pH < 7 (pH \(\leq\) 6 )

Quỳ tím trong dung dịch này sẽ hóa màu đỏ.