Đăng ký

Bài 6 trang 23 - Sách giáo khoa Hóa 11

Kết tủa CdS được tạo thành khi có cặp phản ứng :

\(Cd(NO_3)_2 + H_2S \rightarrow CdS \downarrow + 2HNO_3\)

\(Cd^{2+} + S^{2-} \rightarrow CdS \downarrow\)

Vì vậy, chúng ta chọn B.