Đăng ký

Bài 6 trang 67 SGK Sinh 12

Đề bài

Lai hai dòng cây thuần chủng đều có hoa trắng với nhau, người ta thu được thế hệ sau 100% số cây con có hoa màu đỏ. Từ kết quả lai này ta có thể rút ra kết luận gì?

A. Các alen quy định hoa trắng ở cả hai dòng cây bố mẹ là alen với nhau.

B. Màu hoa đỏ xuất hiện là do kết quả của sự tương tác cộng gộp.

C. Các alen quy định hoa trắng ở cả hai dòng cây bố mẹ là không alen với nhau.D. Chúng ta chưa thể rút ra được kết luận gì.

Hướng dẫn giải

Đây là tương tác bổ sung giữa các gen không alen với nhau.

Chọn C