Đăng ký

Bài 6 trang 65 SGK Sinh 12

Đề bài

Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n = 10. Đột biến có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể ba ở loài này?

Hướng dẫn giải

Số cặp NST ở loài này là n= 5 ⟹ số thể ba tối đa là 5 (khác với số kiểu gen của thể ba).

shoppe