Đăng ký

Bài 4 trang 64 SGK Sinh 12

Đề bài

Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau: ....... Val-Trp-Lys-Pro...

Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi các bộ ba sau :

Val : GUU ; Trp : UGG ; Lys : AAG ; Pro : XXA

a) Bao nhiêu côđon cần cho việc đặt các axit amin này vào mã hoá cho chuỗi đoạn pôlipeptit được tổng hợp đó?

b) Viết trình tự các nuclêôtit tương ứng trên mARN.

Hướng dẫn giải

Sử dụng nguyên tắc bổ sung A - U; G - X; U - A

Lời giải chi tiết

a. có 4 codon mã hóa cho đoạn polipeptit là: GUU; UGG; AAG; XXA

b.

chuỗi polipeptit            : .... Val-Trp-Lys-Pro...

trình tự mARN:            5'....GUU UGG AAG XXA...3'

shoppe