Đăng ký

Bài 2 trang 66 SGK Sinh 12

Đề bài

Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sau đây:

AaBbCcDdEe X aaBbccDdee

Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết:

a)    Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về 5 tính trạng là bao nhiêu?

b)    Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ là bao nhiéu?

c)     Tỉ lệ đời con có kiểu gen giống bố là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

- Tỷ lệ kiểu hình chung là tích của các tỷ lệ kiểu hình riêng của phép lai mỗi cặp gen

Lời giải chi tiết

Phép lai: AaBbCcDdEe × aaBbccDdee

a. Tỷ lệ trội về 5 tính trạng:

Tỉ lệ kiểu hình trội về gen A là \({1 \over 2}\), về gen B là \({3 \over 4}\), về C là \({1 \over 2}\), về D là \({3 \over 4}\) và về gen E là \({1 \over 2}\). Do vậy tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng sẽ bằng \({1 \over 2} \times {3 \over 4} \times {1 \over 2} \times {3 \over 4} \times {1 \over 2} = {9 \over {128}}\)

b. Tỷ lệ có kiểu hình giống mẹ là:

\({1 \over 2}aa \times {3 \over 4}B -  \times {1 \over 2}cc \times {3 \over 4}D -  \times {1 \over 2}ee = {9 \over {128}}\)

c. Tỷ lệ có kiểu gen giống bố là :

\({1 \over 2}Aa \times {1 \over 2}B -  \times {1 \over 2}Cc \times {1 \over 2}Dd \times {1 \over 2}Ee = {1 \over {32}}\).