Đăng ký

Bài 6 trang 146 SGK Hóa học 8

Đề bài

Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi dung dịch sau:

a) 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9 M

b) 50 g dung dịch MgCl2 4%

c) 250 ml dung dịch MgSO4 0,1 M

Hướng dẫn giải

a);c) công thức tính số mol \(n = {C_M}.V\)

=> m= n.M

b)\(C\%  = \frac{{mc\tan }}{{m\,dd}}.100\% \)

Lời giải chi tiết

Số gam chất tan cần dùng:

a. 

\(\begin{gathered}
{n_{NaCl}} = 2,5.0,9 = 2,25\,(mol) \hfill \\
{m_{NaCl}} = 2,25.(23 + 35,5) = 131,625\,(g) \hfill \\
\end{gathered} \)

b. \({m_{MgC{l_2}}} = \frac{{{m_{dd}}.4\% }}{{100\% }} = \frac{{50.4\% }}{{100\% }} = 2\,(g)\)

c. \(\begin{gathered}
{n_{MgSO_4}} =0,25.0,1 = 0,025\,(mol) \hfill \\
{m_{MgSO_4}} = 0,025.(24 + 32+16.4) = 3\,(g) \hfill \\ 
\end{gathered} \)