Đăng ký

Bài 2 trang 145 SGK Hóa học 8

Đề bài

Tìm nồng độ mol của 850 ml dung dịch có hòa tan 20 g KNO3. Kết qủa sẽ là:

A. 0,233 M;                 B. 23,3 M;                  

C. 2,33 M;                   D. 233M

Tìm đáp số đúng.

Hướng dẫn giải

tìm số mol của KNO3 :  \({n_{KN{O_3}}} = \frac{{20}}{{101}} = a(mol)\)

Tìm nồng độ mol \({C_M} = n:V\)

Lời giải chi tiết

\({n_{KN{O_3}}} = \frac{{20}}{{101}} = 0,198 (mol)\)

Nồng độ mol \({C_M} = \frac{n}{V} = \frac{{0,198}}{{0,85}} = 0,233(M)\)

Đáp án A