Đăng ký

Bài 1 trang 145 SGK Hóa học 8

Đề bài

Bằng cách nào có được 200 g dung dịch BaCl2 5% ?

A. Hòa tan 190 g BaCl2 trong 10 g nước.

B. Hòa tan 10 g BaCl2 trong 190 g nước.

C. Hòa tan 200 g BaCl2 trong 10 g nước.

D. Hòa tan 10 g BaCl2 trong 200 g nước.

Tìm kết quả đúng.

Hướng dẫn giải

Dùng công thức nồng độ tính số gam chất tan của  BaCl2 

\({m_{BaC{l_2}}} = \frac{{{m_{ddBaC{l_2}}}.C\% }}{{100\% }} = a(g)\)

=> Khối lượng nước có trong dung dịch BaCl2 = 200 - a = ? gam

Lời giải chi tiết

Khối lượng của chất tan  BaCl2 có trong dung dịch là: 

\({m_{BaC{l_2}}} = \frac{{{m_{ddBaC{l_2}}}.C\% }}{{100\% }} = \frac{{200.5\% }}{{100\% }} = 10\,(g)\)

Khối lượng nước có trong dung dịch là: 200 - 10 = 190 (g)

Vậy hòa tan 10 gam BaCl2 vào 190 gam nước ta sẽ thu được 200 gam dung dịch BaCl2 5% 

Đáp án B