Đăng ký

Bài 1 trang 145 - sách giáo khoa Hóa 8

Câu B là câu trả lời đúng ( Hòa tan 10 g \(BaCl_2\) trong 190 g nước).

Khối lượng chất tan \(BaCl_2\) có trong 200 g dung dịch 5%: \(\dfrac{5 . 200}{100} = 10 (g)\)