Đăng ký

Bài 3 trang 146 SGK Hóa học 8

Đề bài

Hãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau:

a) 1 mol KCl trong 750 ml dung dịch.

b) 0,5 mol MgCl2 trong 1,5 lít dung dịch

c) 400g CuSO4 trong 4 lít dung dịch

d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500 ml dung dịch

Hướng dẫn giải

Công thức tính nồng độ mol \({C_M} = \frac{n}{V}\) (mol/l)

Lời giải chi tiết

Nồng độ mol của dung dịch:

a. CM = \(\frac{1000.1}{750}\) = 1,33 mol/l

b. CM = \(\frac{0,5}{1,5}\) = 0,33 mol/l

c. Số mol CuSO4 : n = \(\frac{m}{M}\) = \(\frac{400}{160}\) = 2,5 mol

Nồng độ mol: CM = \(\frac{2,5}{4}\) = 0,625 mol/l

d. CM = \(\frac{1000.0,06}{1500}\) = 0,04 mol/l