Đăng ký

Bài 5 trang 146 - sách giáo khoa Hóa 8

Nồng độ phần trăm của dung dịch:

a.\(C\% = \dfrac{m_{ct}}{m_{dd}} . 100\% = \dfrac{20}{600} . 100\% = 3,33\%\)

b. \(C\% = \dfrac{32}{2000} . 100\% = 1,6 \%\)

c. \(C\% = \dfrac{75}{1500} . 100\% = 5 \%\)