Đăng ký

Bài 6 trang 132 - sách giáo khoa Hóa 12

Ta có: \(n_{CaCO_3(1)}=0,03 mol\)

         \(n_{CaCO_3(3)}=0,02 mol\)

Khi đun nóng được thêm kết tủa nên ta có muối \(Ca(HCO_3)_2\).

\(CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O\)                         (1)

0,03mol                    0,03mol

\(2CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow Ca(HCO_3)_2\)                            (2)

0,04mol                        0,02mol

\(Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow{t^0} CaCO_3 + H_2O + CO_2\)                    (3)

0,02mol             0,02mol

\(\sum n_{CO_2}=a= n_{CaCO_3(1)} +2n_{CaCO_3(1)} = \dfrac {3}{100} + 2 \times \dfrac {2} {100} = 0,07 (mol)\)

Vì vậy chúng ta chọn C