Đăng ký

Bài 2 trang 132 - sách giáo khoa Hóa 12

Ta có: \(n_{CO_2}= \dfrac {6,72}{22,4}=0,3 (mol)\)

Ta thấy: \(I<n_{CO_2}: n_{Ca(OH)_2} = 0,3 : 0,25 <2\)

Vậy xảy ra 2 phản ứng:

\(CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O\)

xmol     xmol               xmol

\(2CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow Ca(HCO_3)_2\)

2ymol      ymol             ymol

Ta có hệ phương trình:

\(\begin{cases}x+y=0,25\\x+2y=0,3\end{cases} \Rightarrow\begin{cases}x = 0,2\\x = 0,05\end{cases}\)

\(m_{CaCO_3}=0,2 \times 100=20(g)\)

Vì vậy, chúng ta chọn C