Đăng ký

Bài 4 trang 132 - sách giáo khoa Hóa 12

Phương trình hóa học:

\(MgCO_3 + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + CO_2 + H_2O\)            (1)

\(BaCO_3 + 2HCl \rightarrow BaCl_2 + CO_2 + H_2O\)              (2)

\(CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O\)                       (3)

Theo (1),(2),(3) để lượng kết tủa B thu được là lớn nhất thì:

\(n_{CO_2} = n_{MgCO_3} + n_{BaCO_3} = 0,2 (mol)\)

Ta có:\(\dfrac {28,1 \times a} {100 \times 84} + \dfrac { 28,1 \times (100 - a)} {100 \times 197} = 0,2 \Rightarrow a=29,89\)

 

shoppe