Đăng ký

Bài 5 trang 132 - sách giáo khoa Hóa 12

Để điều chế kim loại kiềm và kiềm thổ, người ta điện phân nóng chảy muối halogen: 

\(CaCl_2 \xrightarrow[]{đpnc} Ca + Cl_2\)

Vì vậy, chúng ta chọn B