Đăng ký

Bài 1 trang 132 - sách giáo khoa Hóa 12

Gọi x là số mol của NaOH 

Gọi y là số mol của KOH

Ta có: \(\begin{cases} 40x + 56y = 3,04\\58,5x + 74,5y=4,15\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0,02\\ x = 0,04\end{cases}\)

Suy ra: \(m_{NaOH}=0,02 \times 40=0,8(g)\)

\(m_{KOH}= 0,04 \times 56= 2,24(g)\)

Vì vậy chúng ta chọn D