Đăng ký

Bài 3 trang 132 - sách giáo khoa Hóa 12

\(Na_2CO_3\) có thể dùng là mềm nước cứng có tính vĩnh cửu.

\(CaSO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow Na_2SO_4 + CaCO_3\downarrow\)

\(Ca(HCO_3)_2 + Na_2CO_3 \rightarrow 2NaHSO_4 + CaCO_3\downarrow\)

Vì vậy chúng ta chọn C

shoppe