Đăng ký

Bài 6 trang 111 - sách giáo khoa Hóa 12

Phương trình phản ứng:

\(CaCO_3+2HCl\rightarrow CaCl_2+CO_2\uparrow +H_2O\)

\(n_{CaCO_3}= \dfrac{100}{100}=1 mol \Rightarrow n_{CO_2} = 1mol\)

\(n_{NaOH} = \dfrac {60}{40}=1,5mol\)

Vì \(1<n_{NaOH}:n_{CO_2}=1,5<1\).Do đó tạo thành 2 muối.

\(CO_2+NaOH\rightarrow NaHCO_3\)

xmol      xmol            xmol

\(CO_2+2NaOH \rightarrow Na_2CO_3 +H_2O\)

ymol       2ymol          ymol

Ta có hệ phương trình:

\(\begin{cases}x+y=1\\x+2y=1,5\end{cases} \Rightarrow x=y=0,5\)

\(m_{NaHCO_3}=84\times0,5=42(g)\)

\(m_{Na_2CO_3}=106\times0,5=53(g)\)

Khối lượng muối thu được là: 42+ 53 = 95(g)