Đăng ký

Bài 2 trang 111- sách giáo khoa Hóa 12

Cation \(M^+\) có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là \(2s^62p^6\)\(M^+\) là cation \(Na^+\).

Vì vậy, chúng ta chọn C

shoppe