Đăng ký

Bài 1 trang 111 - sách giáo khoa Hóa 12

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại là: \(ns^1\)

Vì vậy, chúng ta chọn A