Đăng ký

Bài 5 trang 54 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phương trình hóa học :

      \(H_3PO_4 + 3NaOH \rightarrow Na_3PO_4 + 3H_2O\)

     0,025mol                       ?mol

Số mol \(H_3PO_4\): 0,50.0,05 = 0,025 (mol)

Số mol NaOH cần có : 0,025.3 = 0,075 (mol)

Thể tích dung dịch NaOH :

V = \(\dfrac{n}{C_M}\) = \(\dfrac{0,075}{1,000}\) = 0,075 (l)

shoppe