Đăng ký

Bài 4 trang 54 - Sách giáo khoa Hóa 11

  Căn cứ vào tỉ lệ số mol để viết sản phẩm tạo thành rồi cân bằng  phương trình hóa học:

a) \(H_3PO_4 +K_2HPO_4 \rightarrow 2KH_2PO_4\)

    1mol           1mol

b) \(H_3PO_4 +Ca(OH)_2 \rightarrow CaHPO_4 + 2H_2O\)

    1mol          1mol

c) \(2H_3PO_4 +Ca(OH)_2 \rightarrow Ca(H_2PO_4)_2 + 2H_2O\)

    2mol             1mol

d) \(2H_3PO_4 +3Ca(OH)_2 \rightarrow Ca_3(PO_4)_2 \downarrow + 6H_2O\)

     2mol           3mol

 

shoppe